برنامه کشت پائیزه گندم سال 97-98 براساس گزارش سازمان هواشناسی کشور: