مزایای استفاده از کود-قارچ کش تریکوکارا

1- موفق ترین قارچ موجود در ریزوسفر گیاهان در کنترل بیولوژیک علیه قارچ های بیماریزا

2- استقرار در محیط ریشه گیاهان، افزایش تولید بیوماس ریشه و افزایش گسترش ریشه های موئی: تعداد ریشه های جانبی بیش از چهار برابر گیاهان تلقیح نشده

3- قدرت بالای پارازیتیسم قارچ و کنترل بیولوژیک قارچ های بیمارگر گیاهی از جمله Rhizoctonia solani : عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ، گونه های مختلف قارچ فوزاریوم، پیتیوم و فیتوفترا، Sclerotinia rolfsii و پاخوره گندم.

4- تولید انواع هورمون های طبیعی و فاکتورهای رشدی مانند اکسین، سیتوکینین، اتیلن و مولكول های شبه سیتوکینین مانند زئاتین

5-قابل حل کردن عناصر نامحلول از جمله فسفات غیر محلول ،   Mn O2، روی، و فسفات سنگی ( به خصوص فسفات کلسیم)

6- دفع مسمومیت و افزایش انتقال قند و اسید آمینه در ریشه گیاهان

7- ایجاد مقاومت القایی (سیستمیک) در برابر تنش های زنده مثل انواع بیماری های قارچی و تنش های محیطی مثل شوری، خشكسالی، گرما، سرما

8- این قارچكش، روی انواع محصولات زراعی،باغی، سبزی و صیفی، گلخانه ای و گیاهان آپارتمانی قابل استفاده است. 🍇🍍

9- کیفیت بسیار عالی و بی رقیب با جمعیت 2 در 10 به قوه 8 اسپور در هر گرم کود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در تماس باشید.🌱☘️🍀💐🌻