🔺بهترین زمان جهت تغذیه برگی اوایل صبح یا نزدیک به غروب خورشید است. هنگامیکه روزنه هاي برگ باز هستند. زمانیکه رطوبت نسبی هوا در بالاترین حد قرار دارد و برگها در مرحله تورژسانس کامل هستند و سلولهاي برگ مملو از آب هستند.

🔺تشکیل شبنم بعد از تغذیه برگی در افزایش مدت زمان ورود مواد غذایی به درون برگها به دلیل حلالیت مجدد مواد غذایی موجود در شبنم روي برگها، بسیار اهمیت دارد.

محلول پاشی زمانی صورت گیرد که خاك داراي رطوبت مناسب باشد، هنگامیکه برگها مملو از آب بوده و تنش آبی وجود نداشته باشد ویا آبیاري قبل از محلول پاشی انجام شده باشد.

🔺از محلول پاشی درست قبل از بارندگی به جهت جلوگیري از شسته شدن مواد غذایی خودداري کنید.

بارندگیهاي ملایم و سبک چند ساعت بعد از محلول پاشی، باعث حل شدن مجدد مواد غذایی در آب باران شده و افزایش جذب را به دنبال دارد.

🔺از تغذیه برگی در ساعتهاي گرم روز خودداري شود، جذب در دماهاي بالا خیلی کم می باشد و ممکن است گیاه را با تنش و سوختگی برگها مواجه کند. تغذیه برگی در دماهاي بالاتر از 27 درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.

🔺در هنگام شب به دلیل بسته بودن روزنه ها، جذب از طریق برگ کاهش می یابد، بنابراین محلول پاشی توصیه نمی شود.

🔺محلول پاشی بایستی در زمانی انجام گیرد که کمترین وزش باد وجود داشته باشد، مخصوصا زمانی که اندازه ذرات محلول پاشی ریز باشد که مستعد بادبردگی (دریفت) است نباید محلولپاشي انجام شود.