گلخانه خیار- یزد

رعایت اصول تغذیه ای از ابتدای کشت با مصرف کودهای تولیدی شرکت صنایع زیست فناوری کارا سبب آن شد شرایط بسیار ایده آلی را در گلخانه خیار شاهد شویم.

در مراحل اولیه رشد مصرف فسفونیتروکارا و کپسوکارا به منظور بهبود رشد و افزایش ریشه زایی توصیه گردید. سپس در مرحله ی پس از گلدهی، مصرف توامان فسفیت پتاکارا و اِل آمینوکارا به صورت محلولپاشی و در سیستم آبیاری قطره ای سبب افزایش میزان محصول برداشتی در هر واحد مترمربع گردید. 

مصرف کود فسفونیتروکارا به عنوان یک محرک رشد حاوی باکتری های پیش برنده ی رشد، موجب افزایش روند بسیار مطلوب رشد بوته های خیار از لحاظ ارتفاع بوته ها و یکدست شدن سطح سبز گلخانه و شادابی بوته ها و میزان عملکرد محصول برداشت شده در واحد مترمکعب گردید. ضمن آنکه مصرف این کود ضمن افزایش راندمان آب مصرفی باعث افزایش راندمان مصرف کود و کاهش مصرف کودشیمیایی در طول دوره رشد بوته ها شد. 

👌👌

همچنین مصرف کود کپسوکارا ضمن پیشگیری از پوسیدگی های ریشه و طوقه و کنترل بیماری های قارچی سبب بهبود رشد و شادابی بوته ها شده است.

 

👆👆👆👌👌👌❤️❤️☘️☘️

❗️❗️کشاورزان محترم در این شرایط بد اقتصادی در برنامه مدیریتی مزارع گندم، کلزا ، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی و باغات میوه خود حتما حتما از برنامه محلول پاشی برگی و در شرایط آبیاری از مصرف کودهای مخصوص آب آبیاری غافل نباشید.

که با هزینه مطلوب میشود بهترین نتایج رو از لحاظ کیفیت و کمیت در مزرعه شاهد باشید.

#محلول پاشی برگی#کودآبیاری#کودهای زیستی #محرک های رشد#عملکرد بهتر و چشمگیرتر