مزایای کود ارگانیک نسبت به کود شیمیایی:

کود آلی (ارگانیک)، به کود هایی اطلاق میشوند که منشا طبیعی دارند و کودهای شیمیایی بر اساس نوع عنصر تقسیم بندی می کنند. به عنوان مثال کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی دارای یک یا دو عنصر هستند ولی اگر یک کودی همه عناصر را با هم داشته باشد اصطلاحاً کود کامل نامیده می شود. کودهای شیمیایی در کارخانجات کود سازی تهیه می شوند.

کود ارگانیک موجب تغذیه گیاه و هم تغذیه خاک میشود . ولی کود شیمیایی فقط برای تغذیه گیاه بوده و کاهش حاصلخیزی خاک را در پی دارد.

کود ارگانیک تمامی 12 عنصر مورد نیاز گیاه را فراهم نموده و در اختیار خاک قرار میدهد ولی کود شیمیایی تنها 3 عنصر NPK را تامین مینماید .

کود ارگانیک با آزاد سازی مواد معدنی به صورت تدریجی باعث افزایش جذب بهتر برای گیاه میشود ولی کود شیمیایی موجب تسریع آزادسازی مواد مغذی و در نتیجه کاهش دوره جذب عناصر مغذی برای گیاه میشود .

کود ارگانیک موجب افزایش فعالیت و تبادل کاتیونی و همچنین تثبیت فوق العاده عناصر مثبت درخاک میشود . ولی کود شمیایی مواد مغذی در فصول بارانی براحتی آب شویی میشوند .

کود ارگانیک باعث پیشگیری از بیماریها و آفات و کاهش شوری خاک میشود ولی کود شیمیایی افزایش سختی خاک و هدف آسانی برای بیماریها و حشرات زیانبار میباشد .

کود ارگانیک غیر سمی بوده و نیاز آنها به انرژی ( گاز کربنیک ) برای تولید کمتر است ولی کود شیمیایی باعث آلودگی آبهای زیر زمینی و از بین رفتن حشرات و حیوانات مفید می شود .

کود ارگانیک از مواد خام طبیعی ساخته شده است ولی در کود شیمیایی فرآیند تولید آن از بسیاری ازمنابع تجدید ناپذیر استفاده میشود . که موجب کاهش شدید فسفات میگردد

کود ارگانیک به ساختمان ماده آلی در خاک کمک میکند ولی کود شیمیایی با نسبت کم کربن به نیتروژن باعث کاهش مواد آلی خاک و در نتیجه کاهش حاصلخیزی خاک میشود .

کود ارگانیک دارای مواد طبیعی است که بطور منظم باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی خاک می شود ولی کود شیمیایی با افزایش نیترات و نیتریت موجود در گیاه که پس از مدت زمان طولانی استفاده شده است باعث کاهش کیفیت محصول میشود .

کود ارگانیک زمانی که به درستی استفاده شود ، احتمال ریشه سوزی در گیاه بسیار کم میباشد ولی کود شیمیایی از نمک های معدنی حاصل میشود که در صورت مرغوب نمودن یا استفاده نادرست باعث از بین رفتن ریشه گیاه و همچنین میکرو ارگانیزم های خاک میشود .