در سال های اخیر نوعی بیماری در باغات کاکائو منجر به نابودی بخش عظیمی از درختان کاکائو در این منطقه شده است. در چنین شرایطی بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصرف کود زیستی نیتروکارا ضمن بهبود عملکرد درخت، با تقویت درختان تاثیر چشمگیری در مدیریت و مهار این بیماری در باغات تیمار داشته است.