•  محرک و پیش برنده رشد بی نظیر
  • توسعه سیستم ریشه و افزایش راندمان آب مصرفی
  • قابل کاربرد به صورت چالکود و همراه با آب آبیاری : افزایش انحلال و بهره برداری از ازت، فسفر و کلسیم خاک برای گیاه.
  •  تسریع در جوانه زنی و ایجاد گیاهچه ای مقاوم با کاربرد بذرمال
  •  تسریع در توسعه ریشه و استقرار سریع نشاء گیاه در خاک با کاربرد در مرحله نشاءکاری