آیروکارا
مکمل آهن در صورت نیاز
آهن در گیاهان بی حرکت و گیاه قادر به انتقال آهن از برگ های قدیمی تر به برگهای جدید نمیباشد. بنابراین
علائم کمبود ابتدا در برگ های تازه یا جوان ظاهر می شود. از آنجا که گیاهان از آهن برای تولید کلروفیل و
توسعه و رشد خوب و سبزینگی برگها استفاده می کنند، کمبود آهن باعث کلروزیس یا زرد شدن برگ های
جوان می شود. کوتاه ماندن و باریکی ساقه از علائم دیگر کمبود این عنصر است و در کمبود شدید و طولانی
مدت رنگ هر برگ جدید روشن تر از برگ قبلی است. در آکواریوم هایی با گیاهان سریع الرشد احتمال کمبود
آهن بسیار بیشتر وجود دارد. در این مورد، توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات از مکمل آهن استفاده شود.
هنگام انتخاب یک مکمل آهن، دانستن تمایز بین دو نوع آهن مهم است. آهن در یکی از دو حالت اکسیداسیون
قرار می گیرد: آهن فورس با داشتن دو بار مثبت یا آهن فوریک با 3بار مثبت. آهن فورس، فرم قابل جذب گیاه
و محلول در آب در هر pH است. آهن فریک، تنها در pH 5 محلول است. اما اگر / پائینتر از 5 pH 5/ بالاتر از 5
باشد که در اکثر آکواریومهای گیاهان آبزی چنین حالتی وجود دارد آهن فریک نامحلول در آب است و بر اثر
رسوب در محل ریشه قرار می گیرد. هنگامی که این اتفاق می افتد، جذب برگ ها غیر ممکن می شود.
برای غلبه بر این رسوب، محصولات رقابتی کلات آهن را به صورت پیوند آهن- EDTA را استفاده می کنند. در
حالی که این ترکیب اگر چه از رسوب عنصر جلوگیری میکند اما به دو دلیل در جذب آهن کارا و مفید نمیباشد:
1( پیوند آهن و ( EDTA بسیار قوی است، در نتیجه مقدار بسیار کمی از آهن در یک زمان مشخص در دسترس
گیاهان خواهد بود و ) 2( انرژی فیزیولوژیکی زیادی توسط گیاه به منظور استخراج آهن فریک از EDTA – آهن
و تبدیل آن به اسید فورس نیاز است.
مکمل آکوا آیروکارا، حاوی 11،111 میلی گرم در لیتر نمک D- Gluconic acid iron (II) )فروس گلوکونات
آهن( است. آهن در این ترکیب در فرم فروس قرار گرفته و به همین دلیل قابلیت جذب آن برای گیاه افزایش
یافته از سوی دیگر به دلیل اینکه آهن در ترکیب گلوکونات فروس با پیوند ضعیفتری در مقایسه با آهن_ EDTA
به بنیان گلوتامات متصل است برای تغذیه ی گیاهی مناسب تر میباشد و گیاه به راحتی میتواند از این آهن
استفاده کند. علاوه بر این، بنیان گاوتامات نیز به عنوان تامین کننده کربن برای گیاه قابل استفاده میباشد. بهویژه
کربن که عنصری مهم و ضروری برای گیاهان آکواریومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گلوکونات برای گیاهان یا ماهی ها مضر نیست.
دستور مصرف:
استفاده از یک پیمانه مکمل اکوا آیروکارا ) 5 میلی لیتری( به ازای هر 211 لیتر آب آکواریوم غلظت Fe را به
1 میلی / میزان نیم میلی گرم بر لیتر افزایش می دهد. در صورت لزوم برای نگهداری غلظت آهن در حدود 11
2 بار در هفته استفاده شود. – گرم آهن در لیتر میزان 1 میلی لیتر از مکمل در 211 لیتر آب آکواریوم با تکرار 3
توصیه:
برای دوزهای کوچکتر لطفا توجه داشته باشید که واحد بندی پیمانهی موجود در بسته بندی حدود 1
میلی لیتر است.
از کیت آزمایش آهن برای نظارت بر غلظت آهن استفاده کنید. با توجه به استفاده سریع، ظرف 31 دقیقه
تست کنید.