آکوا فسفوکارا
فسفر یکی از سه درشت مغذی )نیتروژن، پتاسیم، فسفر( پرمصرف و مهم )ضروری( میباشد که کمبود آن رشد گیاه را به
شدت محدود میکند. فسفر در خام به صورت آلی و معدنی یافت میشود ولی در آب آکواریوم از طریق تزریق آن به آب
تامین میشود. pH 6 است. زمانی که گیاه دچار کمبود فسفر میشود، به علت – آب و خاک برای بهترین جذب فسفر 7
انتقال فسفر از برگهای پیر به برگهای جوان ریزش برگهای پیر قابل مشاده است . همچنین کمبود فسفر ورود
کربوهیدراتها را به ریشه افزایش میدهد. این امر موجب افزایش نسبت ریشه به ساقه و تغییر مورفولوژی ریشه از طریق
افزایش سرعت رشد ریشههای جانبی و تولید سیستم ریشهای بلندتر تغییر میشود. به علاوه کمبود فسفر موجب افزایش
پروتئینهای انتقال دهنده فسفات شده و خروج اسیدهای آلی، RNA آزها و فسفاتازها افزایش مییابد.
آکوافسفوکارا یک فرمولاسیون مایع ایمن با غلظت 6666 میلی گرم بر لیتر فسفات پتاسیم فاقدترکیبات نیتروژنه میباشد.
برخلاف محصولات شرکتهای رقیب که فسفات را به همراه نیترات با نسبت ثابت ترکیب میکند، آکوا فسفو کارا )بدون
ترکیبات نیتروژنه( به شما اجاره میدهد فسفر را با توجه به نیاز گیاهان خود بدون مصرف بیش از حد نیترات، مصرف
نمائید.
دستور مصرف :
2/5 میلی لیتر) نصف پیمانه( از مکل به ازای 06 لیتر آب آکواریوم ، براساس میزان علائم کمبود فسفر و نیاز گیاهان
1 بار در هفته استفاده شود. – آکواریومی 2
6میلیگرم بر لیتر متغیر است. /15 – توجه شود که سطح ایده آل فسفات متفاوت خواهد بود، اما معمولا از 1
تجزیه ضمانت شده
% 6/3
Available Phosphate (P2O5)
%6/2
Soluble Potash (K2O