آکوا نیترو کارا
نیتروژن و پتاسیم دو درشت مغذی مورد نیاز گیاهان و از عوامل محدود کننده ی رشد گیاه محسوب میشوند. به طور معمول نیتروژن از منابعی چون آمونیاک، نیترات و نیتریت تأمین میشود. این ترکیبات در تمام آکواریومهایی که ماهی دارند به اندازه کافی یافت میشود. نیتروژن یکی از اولین مواد مغذی است که برای حیات و رشد گیاهان آکواریومی ضروری است. سطح مناسب نیتروژن مورد نیاز گیاهان آکواریومی با توجه به مقدار نور و استفاده از سیستم 2CO بین 01 تا ppm 01 میباشد که با استفاده از کیت تست رایج در بازار قابل اندازه گیری است. کمبود این ماده اثرات مخربی بر روی گیاهان دارد که معمولاً با شیش های شدن سبز کم رنگ نوک برگهای تازه روییده و زرد شدن قسمت پایینی این برگها همراه است .
عنصر پتاسیم فراوانترین عنصر در پیکرهی گیاهان پس از نیتروژن است که در اغلب خاکها به اندازه کافی یافت میشود ولی در آب آکواریوم از طریق تزریق به آب تامین میگردد . این عنصر در فتوسنتز و تهیه قند نقش دارد و درگیاهان قابل انتقال است بنابراین علائم کمبود آن به صورت زردی و سوختگی در حاشیه و نوک برگهای پیر نمایانمیشود.
آکوانیتروکارا یک ترکیب کنسانتره ) 06111 میلی گرم در لیتر( از پتاسیم نیترات و اوره شامل منابع مختلف نیتروژن
همراه با پتاسیم است. این نیتروژن در هر دو فرم نیترات و فرم آمونیوم ترجیحی گیاه فراهم می شود. در این فرمولاسیون
آمونیوم به صورت آزاد وجود نداشته و به صورت ترکیب کمپلکس نمک ایمینیوم در این محصول فرموله شده و به همین
صورت جذب گیاه میشود. پتاسیم نیز در این ترکیب مغذی به فرم قابل جذب پتاس ) O2K ( برای گیاهان فراهم میشود.
ویژگیها:
 مکمل نیتروژن برای گیاهان آکواریومی
 06111 میلی گرم بر لیتر ترکیبات نیتروژنه
 تامین کننده نیتروژن به فرم نیترات و آمونیوم، پتاسیم به فرم پتاس
دستور مصرف
2 میلی لیتر / برای اولین بار و در صورت مشاهدهی علائم کمبود نیتروژن مکمل آکوا نیتروکارا دو بار در هفته به میزان 5
) نصف پیمانه( بهازای هر 061 لیتر آب آکواریوم استفاده شود.
 توجه شود پیانه دارای واحدبندی یک میلی لیتری میباشد.
با فرض اینکه سایر مواد مغذی فراهم باشد، این دز در یک ماه منجر به افزایش 4گرمی وزن خشک و یا 21 گرمی وزن
تر)آبدار( گیاهان میشود.