کود بیولوژیک کپسوکارا

Bio-fertilizer CapsuKara

محصول کپسوکارا ویژه گیاهان زینتی و گلخانه ­ای فرموله شده می باشد. این محصول حاوی میکروارگانیزم­ های مفید پیش برنده رشد گیاه یا PGPM است. این میکروارگانیزم ­ها شامل باکتری پیش برنده رشد Bacilliussubtilisبا حداقل جمعیت 107باکتری در هر گرم و قارچ­های پیش برنده رشد Trichodermaharzianum  و Penicilliumcitrinumهر یک با حداقل جمعیت 108 اسپور در هر گرم از محصول، بوده که به کمک تکنولوژی میکروکپسولیشن تولید و به منظور حفظ خواص میکروارگانیزم­ ها بر روی فرمولاسیون ویژه کریر مستقر شده است. کود بیولوژیک کپسوکارا از طریق تامین مواد مورد نیاز رشد گیاه و همچنین سرکوب عوامل بیماری­زای گیاهی باعث افزایش رشد و شادابی گیاه شده و چون شیمیایی نیست هیچگونه اثر سوئی در محیط زندگی و گلخانه ­ها ندارد.

Bacillus subtilis

این باکتری به عنوان باکتری پیش برنده رشد گیاه بصورت همیار (associated) بر روی ریشه گیاه مستقر شده و مواد مورد نیاز رشد گیاه مثل انواع هورمون­های طبیعی رشد گیاه را تولید و در اختیار ریشه قرار می­دهد.

Trichodermaharzianum

این قارچ می­تواند بصورت همیار (associated)با ریشه گیاهان زندگی کند. Trichodermaharzianum علاوه بر سرکوب عوامل بیماریزای ریشه که در خاک وجود دارند، می­تواند با تولید انواع هورمون­های طبیعی و سایر مواد مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد چشمگیر گیاه شده و گیاهان را نسبت به تنش­های زنده مثل انواع بیماری­های قارچی و تنش­های غیر زنده مثل شوری، خشکی، گرما، سرما و …. مقاوم کند.

Pinicilliumcitrinum

از قارچ­های مفید اندوفیت گیاهان است. این قارچ باتولید متابولیت­های مفید برای گیاه مثل جیبرلیک اسید و اکسین­ها به رشد و شادابی گیاه کمک می­کند. از طرف دیگر این قارچ از طریق تولید اسیدهای آلی باعث حلالیت فسفر نامحلول در خاک و افزایش جذب فسفات گیاه بصورت کاملا طبیعی شده و از این طریق کمک بسیار چشمگیری در تامین نیاز فسفاته گیاهان خانگی و گلخانه­ای دارد.

مزایای استفاده از کود بیولوژیک کپسوکارا:

افزایش رشد و شادابی و سلامتی گیاه

قابل استفاده در انواع گیاهان زینتی و گلخانه­ ای

افزایش حجم سیستم ریشه و در نتیجه، افزایش جذب آب و مواد مغذی از خاک

محافظت از ریشه گیاه در مقابل پاتوژن­های خاکزی

عدم آلودگی­ شیمیایی و زیست محیطی به ویژه در محیط منزل، محیط کار و گلخانه ­ها

استفاده آسان و بی خطر

روش مصرف:

در گیاهان داخل گلدان:

ابتدا گلدان را آبیاری کرده و سپس یک کپسول کود بیولوژیک کپسوکارا را در عمق 5 سانتیمتری خاک در نزدیکی ساقه قرار دهید. هر 10 روز یکبار می­توان استفاده از کپسوکارا را تکرار کرد.

در گیاهان گلخانه ­ای:

بعد از آبیاری بسته به حجم گیاه یک تا دو کپسول کود بیولوژیک کپسوکارا را در نزیدیکی ساقه و در عمق 10 سانتیمتری خاک قرار دهید. بسته به وضع سلامتی گیاه این­کار را می­توان هر 10 روز یک بار تکرار کرد.

 

 

 

 

کود بیولوژیک کپسوکارا

Bio-fertilizer CapsuKara

محصول کپسوکارا ویژه گیاهان زینتی و گلخانه­ای فرموله شده می باشد. این محصول حاوی میکروارگانیزم­های مفید پیش برنده رشد گیاه یاPGPM است. این میکروارگانیزم­ها شامل باکتری پیش برنده رشد (PGPR)Bacilliussubtilisبا حداقل جمعیت 107باکتری در هر گرم و قارچ­های پیش برنده رشد Trichodermaharzianum (PGPF) و Penicilliumcitrinumهر یک با حداقل جمعیت 106 اسپور در هر گرم از محصول، بوده که به کمک تکنولوژی میکروکپسولیشن تولید و به منظور حفظ خواص میکروارگانیزم­ها بر روی فرمولاسیون ویژه کریر مستقر شده است. کود بیولوژیک کپسوکارا از طریق تامین مواد مورد نیاز رشد گیاه و همچنین سرکوب عوامل بیماری­زای گیاهی باعث افزایش رشد و شادابی گیاه شده و چون شیمیایی نیست هیچگونه اثر سوئی در محیط زندگی و گلخانه­ها ندارد.

Bacillus subtilis

این باکتری به عنوان باکتری پیش برنده رشد گیاه بصورت همیار (associated) بر روی ریشه گیاه مستقر شده و مواد مورد نیاز رشد گیاه مثل انواع هورمون­های طبیعی رشد گیاه را تولید و در اختیار ریشه قرار می­دهد.

Trichodermaharzianum

این قارچ می­تواند بصورت همیار (associated)با ریشه گیاهان زندگی کند. Trichodermaharzianum علاوه بر سرکوب عوامل بیماریزای ریشه که در خاک وجود دارند، می­تواند با تولید انواع هورمون­های طبیعی و سایر مواد مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد چشمگیر گیاه شده و گیاهان را نسبت به تنش­های زنده مثل انواع بیماری­های قارچی و تنش­های غیر زنده مثل شوری، خشکی، گرما، سرما و …. مقاوم کند.

Pinicilliumcitrinum

از قارچ­های مفید اندوفیت گیاهان است. این قارچ باتولید متابولیت­های مفید برای گیاه مثل جیبرلیک اسید و اکسین­ها به رشد و شادابی گیاه کمک می­کند. از طرف دیگر این قارچ از طریق تولید اسیدهای آلی باعث حلالیت فسفر نامحلول در خاک و افزایش جذب فسفات گیاه بصورت کاملا طبیعی شده و از این طریق کمک بسیار چشمگیری در تامین نیاز فسفاته گیاهان خانگی و گلخانه­ای دارد.

مزایای استفاده از کود بیولوژیک کپسوکارا:

افزایش رشد و شادابی و سلامتی گیاه

قابل استفاده در انواع گیاهان زینتی و گلخانه­ای

افزایش حجم سیستم ریشه و در نتیجه، افزایش جذب آب و مواد مغذی از خاک

محافظت از ریشه گیاه در مقابل پاتوژن­های خاکزی

عدم آلودگی­ شیمیایی و زیست محیطی به ویژه در محیط منزل، محیط کار و گلخانه­ها

استفاده آسان و بی خطر

روش مصرف:

در گیاهان داخل گلدان:

ابتدا گلدان را آبیاری کرده و سپس یک کپسول کود بیولوژیک کپسوکارا را در عمق 5 سانتیمتری خاک در نزدیکی ساقه قرار دهید. هر 10 روز یکبار می­توان استفاده از کپسوکارا را تکرار کرد.

در گیاهان گلخانه­ای:

بعد از آبیاری بسته به حجم گیاه یک تا دو کپسول کود بیولوژیک کپسوکارا را در نزیدیکی ساقه و در عمق 10 سانتیمتری خاک قرار دهید. بسته به وضع سلامتی گیاه این­کار را می­توان هر 10 روز یک بار تکرار کرد.