• کپسوکارا

    کود بیولوژیک کپسوکارا Bio-fertilizer CapsuKara محصول کپسوکارا ویژه گیاهان زینتی و گلخانه ­ای فرموله شده می باشد. این محصول حاوی میکروارگانیزم­ های مفید پیش برنده رشد گیاه یا PGPM است. این میکروارگانیزم ­ها شامل باکتری پیش برنده رشد Bacilliussubtilisبا حداقل جمعیت 107باکتری در هر گرم و قارچ­های پیش برنده رشد Trichodermaharzianum  و Penicilliumcitrinumهر یک با حداقل […]

    بیشتر

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو (سهامی خاص) با هدف تولید فرآوردههای بیوتکنولوژی ، به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) می باشد.

ظفر-خیابان کازرون شمالی-خیابان چهاردهم-پلاک9-طبقه اول

44787371

خبرنامه